Regulamin wypożyczania pojazdów mechanicznych – zwany dalej Regulaminem

Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu pojazdów mechanicznych – zwanych dalej Umową i Pojazdami/Pojazdem, a zawieranych przez Compactcar Paweł Oporek Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne GORDO – TRANS z siedzibą w Damienicach 174, 32 – 700 Bochnia, NIP 8681570693, REGON 120607427 zwanego dalej Wynajmującym a biorącym w najem Pojazd – zwanym dalej Najemcą. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.

I Słownik pojęć

1. Użytkownik – osoba wpisana w Umowie przez Najemcę w pozycji „Użytkownik”;
2. Konsument – podmiot w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego;
3. Protokół Wydania Pojazdu – dokument sporządzany dwustronnie przy zawarciu Umowy i przed wydaniem Pojazdu;
4. Protokół Zwrotu Pojazdu – dokument sporządzany dwustronnie (a w przypadkach przewidzianych Regulaminem także jednostronnie przez Wynajmującego) po zwrocie Pojazdu.

§ 1 Zasady Ogólne

1. Najemcą Pojazdu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy (ciężar dowodu w ostatnim z wymogów leży po stronie Najemcy). Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika wymogów, o których mowa w § 1 pkt 1 Regulaminu, Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Pojazd może być użytkowany wyłącznie przez Najemcę lub Użytkownika (zawsze spełniających wymogi określone w § 1 pkt 1 Regulaminu) lub – za zgodą Wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności – przez osobę upoważnioną pisemnie przez Najemcę.

3. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla Użytkownika Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tym fakcie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody jaką poniósł Wynajmujący w związku z tym zdarzeniem.

4. Najemca zapewnia, że postanowienia Regulaminu i Umowy dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii Pojazdu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie Pojazdu (pod rygorem obowiązku naprawienia szkody) a także zapozna każdorazowo taką osobę z obowiązkami związanymi z eksploatacją Pojazdu.

5. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania Pojazdu wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która z dat jest datą jest wcześniejszą.

6. Przy zawarciu umowy najmu Najemca dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości czynszu najmu oraz kosztów dodatkowych usług za zadeklarowany w umowie okres trwania najmu. Faktura VAT obejmująca czynsz najmu oraz inne należności wynikające z Umowy za cały okres trwania najmu wystawiana jest po dokonaniu zwrotu Pojazdu. W przypadku wyrażenia przez Najemcę zgody na otrzymywanie faktur VAT obejmujących czynsz najmu oraz inne należności wynikające z Umowy w formie elektronicznej, faktura VAT zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej Najemcy przez niego wskazany. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie dalsze należności za najem lub w związku z najmem Pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować gotówkowo.

§ 2 Zasady użytkowania pojazdu

1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy Pojazdu wolnego od usterek wpływających na jego użyteczność. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów Pojazdu powstałych w wyniku niespełnienia przez Najemcę swoich obowiązków.

2. W czasie użytkowania Pojazdu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca Pojazdem
zobowiązane są do:

a. posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód
rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie lekarskie – jeśli jest wymagane);

b. zabezpieczenia Pojazdu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie Pojazdu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza Pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w Pojeździe);

c. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);

d. stosowania w Pojeździe rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w
dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej Pojazdu;
e. utrzymywania Pojazdu w należytej czystości.
3. Wyjazd Pojazdem poza granice Polski do innych krajów Unii Europejskiej oraz
Szwajcarii i Norwegii jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyjazd poza granice Polski do innych krajów niż wskazane w zdaniu poprzedzającym jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a nadto wymaga skontaktowania się z Wynajmującym bezpośrednio przed wyjazdem. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z naruszeniem przez Najemcę postanowień niniejszego punktu, w tym w zakresie powstałych koszty
napraw lub holowania samochodu poza granicami RP. Naruszenie niniejszego punktu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Najemcę/Użytkownika – odpowiedzialnych solidarnie – na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień naruszenia.

4. Najemca nie może używać Pojazdu w sposób sprzeczny z Umową, Regulaminem oraz jego właściwościami i przeznaczeniu Pojazdu, w szczególności zabronione jest:

a. holowanie Pojazdem innych pojazdów;

b. przekroczenie dopuszczalnej ładowności;

c. palenie tytoniu w Pojeździe;

d. dokonywania w Pojeździe przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

e. przewożenia Pojazdem zwierząt bez zgody Wynajmującego wyrażonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 500 zł za każdorazowe naruszenie postanowień. W przypadku wprowadzenia w Pojeździe zmian, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. „d” Wynajmującemu przysługuje prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego lub domagania się zapłaty za utratę wartości Pojazdu spowodowaną przeróbkami.

6. Wynajmujący ma prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu Pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

7. W przypadku, gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z Pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

8. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę (okres płatności). Opóźnienie w zwrocie Pojazdu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

9. Opłata za wynajem pobierana jest z góry według stawki obowiązującej w chwili zawarcia Umowy.

10. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu najmu co najmniej za dwa okresy płatności, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w dowolnej formie) może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa obciążenia Najemcy maksymalnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie za każdy dzień zwłoki w zapłacie. Uprzednie wezwanie Najemcy niebędącego Konsumentem nie jest konieczne do dokonania ww. wypowiedzenia.

§ 3 Zwrot lub wymiana

1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu najmu zwrócić Pojazd w siedzibie Wynajmującego, w którym nastąpiło jego wydanie. Zwrot Pojazdu w innym miejscu może nastąpić po uzgodnieniu z Wynajmującym czasu i miejsca zwrotu oraz opłaty należnej Wynajmującemu w związku z takim zwrotem.

2. Zwrot Pojazdu w siedzibie Wynajmującego poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest pozostawić Pojazd w miejscu wskazanym przez Wynajmującego. W terminie dwóch dni od ww. zwrotu, Najemca zobowiązany jest – na wezwanie Wynajmującego – do podpisania w siedzibie Protokołu Zwrotu Pojazdu. W przypadku niestawiennictwa Najemcy, Wynajmujący ma prawo jednostronnie sporządzić protokół zwrotu ze skutkami dla Najemcy.

3. Przedłużenie najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia najmu Pojazdu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zakończenia najmu. Przedłużenie najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem, może być też dokonane w każdym oddziale Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do odstąpienia od przedłużenia najmu na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w związku z treścią art. 38 pkt 12 ww. ustawy.

4. Niezwrócenie Pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia najmu traktowane jest jako przywłaszczenie mienia (przestępstwo z art. 284 Kodeksu karnego) i skutkować będzie złożeniem organom ścigania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju Pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego, niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 12 godzin.

6. W wypadku braku zwrotu Pojazdu w miejscu zgodnym z Umową i Regulaminem oraz w wypadku zwłoki w zwrocie Pojazdu Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody W przypadku braku terminowego zwrotu Pojazdu, Wynajmujący upoważniony jest do jego odbioru wraz z kluczykami, polisą i wydanymi dokumentami Pojazdu i do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru Pojazdu.

7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Pojazdu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy jego odbiorze. W przypadku naruszenia ww. zobowiązania, Najemca zobowiązany jest do naprawienia szkody.

8. Wynajmującemu przysługuje prawo do obciążenia Najemcy obowiązkiem naprawienia szkody w szczególności w takich przypadkach jak:

a. braki w wyposażeniu Pojazdu lub jego części opisanych w Protokole Wydania Pojazdu;

b. odszkodowaniem za zużycie Pojazdu wewnątrz lub na zewnątrz przekraczające zakres wynikający z zasad normalnej eksploatacji;

c. szkody spowodowane niewłaściwą eksploatacją Pojazdu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenie elementów karoserii);

d. kosztami przywrócenia Pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki;

e. odszkodowanie za utratę wartości Pojazdu na skutek wypadku, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą Pojazdem czy pasażera Pojazdu albo za utratę wartości Pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian.

f. utrata elementów lub wyposażenia Pojazdu, dowodu rejestracyjnego, polisy.

9. Wszelkie reklamacje Najemca może składać poprzez wysłanie wiadomości w formie tradycyjnej na adres siedziby Wynajmującego lub w formie elektronicznej na adres email: biuro@akcesweb.kylos.pl.

§ 4 Serwis, przeglądy i naprawy

1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu Pojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów podanych na Protokole Wydania Samochodu (tolerancja +/- 500 km) lub
przy wskazaniach komputera pokładowego Pojazdu, w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. W razie udostępnienia Pojazdu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle, Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu oraz szkody Wynajmującego w postaci utraty gwarancji na Pojazd.

2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych Pojazdu bez zgody Wynajmującego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W razie awarii,
wypadku drogowego lub uszkodzenia Pojazdu, Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami. Bez zgody Wynajmującego zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu usunięcia awarii. Najemca może naprawić Pojazd we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub wyrażonej e-mailem) odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca koszty udokumentowane rachunkami.

§ 5 Obowiązki Wynajmującego

1. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii Pojazdu, uszkodzenia lub wypadku jeżeli szkoda nie powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

2. W wypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, o ile będzie takowym dysponował. Wskazany termin dostarczenia samochodu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego Pojazd lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie Pojazdu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z ww. zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów, tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ww. czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem uprawnień Najemcy będącego Konsumentem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Udostępnienie samochodu zastępczego nie nastąpi w razie wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od Pojazdu, tablicy rejestracyjnej; jak również unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP.

4. W razie uszkodzenia Pojazdu, wypadku, kradzieży, uszkodzenia w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego lub utraty kluczyków do Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.

5. W wypadku niepowiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie poprzedzającym, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody.

§ 6 Ubezpieczenie pojazdów

1. Pojazd posiada ubezpieczenie OC i AC. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak w szczególności:

a. umyślnego uszkodzenia Pojazdu;

b. uszkodzenia Pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy;

c. uszkodzenia Pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku;

e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z Umową lub Regulaminem do prowadzenia Pojazdu;

f. kradzieży Pojazdu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu;

g. kradzieży Pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe;

h. kradzieży Pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia Pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej;

j. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem;

k. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

2. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia Pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia Pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia Pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą Pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody.

3. W celach ochrony mienia i zabezpieczenia przed kradzieżą, w niektórych Pojazdach zamontowane są urządzenia lokalizacyjne GPS.

4. W przypadku zgłoszenia ubezpieczycielowi przez Najemcę szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zostanie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody, rekompensującym Wynajmującemu koszty przeprowadzenia czynności związanych z dokonaniem naprawy Pojazdu oraz utratę wartości rynkowej uszkodzonego Pojazdu. Naprawienie szkody stanowi obowiązek Najemcy również wówczas, gdy Wynajmujący ze względu na niską wartość szkody zwolni Najemcę z obowiązku zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi decydując się na pokrycie kosztów naprawy we własnym zakresie.

5. Odbioru Pojazdu Najemca może dokonać tylko osobiście, a w chwili odbioru Pojazdu ma on obowiązek posiadać przy sobie:

a. ważny dowód osobisty a w przypadku obcokrajowca ważny paszport;

b. ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy;

c. gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za najem lub potwierdzenie dokonania zapłaty bezgotókowej na rachunek bankowy Wynajmującego.

6. W razie niedokonania przez Najemcę odbioru Pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty odbioru poczytuje się, że Umowa uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do niezwłocznego zwrotu Najemcy wyłącznie wpłaconych na poczet kosztów najmu kwot.

7. Z chwilą odbioru Pojazdu Najemca zobowiązany jest do zapłaty depozytu na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Wynajmującemu na podstawie zawartej Umowy. Zapłata depozytu następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na zasadzie preautoryzacji.

8. Przy zawieraniu Umowy przeprowadzana jest na karcie płatniczej Najemcy preautoryzacja. Preautoryzacja to rodzaj transakcji dokonywanej na karcie Najemcy, za pośrednictwem której blokowane są środki równe wysokości wyznaczonej dla wynajmowanego pojazdu depozytu. Preautoryzacja jest blokadą środków na karcie a nie fizycznym pobraniem środków z konta karty. Jeżeli w trakcie wynajmu nie wystąpią żadne dodatkowe koszty, to po jego zakończeniu preautoryzacja jest zwalniana.Dopuszczana jest również możliwość preautoryzacji bez użycia karty najemcy mająca miejsce przed przybyciem Najemcy po odbiór pojazdu. Opisana procedura możliwa jest w przypadku rezerwacji telefonicznej lub poprzez stronę internetową, lub poprzez zgłoszenie za pośrednictwem poczty internetowej. Warunkiem preautoryzacji bez użycia karty jest podanie przez Najemcę numeru karty, daty ważności oraz kodu CVV. Jeżeli w trakcie wynajmu wynikną dodatkowe koszty, będą one wtedy ściągane z zablokowanej preautoryzacji, a pozostałe, niewykorzystane środki, automatycznie zostaną zwolnione.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2016 r.